Výběrová řízení podle novely zákona č.55/2012

Kvalitní služby za dostupné ceny, informujte se o naší nabídce prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám jednoduše zavolejte, pomůžeme Vám nalézt správnou cestu k dotacím, které mají význam.

Zpracujeme a připravíme realizaci zadávacích řízení potřebného rozsahu.  

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Významnou novelu úpravy veřejných zakázek přináší zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podle předkladatelů novely by tato novela měla zásadním způsobem posílit transparentnost zadávání veřejných zakázek, zefektivnit výběrová řízení a minimalizovat nedostatky dosud platného zákona o veřejných zakázkách. Důležitým bodem novely je např. snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na 1 milion korun pro dodávky a služby a 3 miliony u stavebních prací (v roce 2014 se pak oba limity sjednotí na částce 1.000.000,- Kč).

Novela také přináší relativně široce koncipovanou povinnost zveřejňování údajů o veřejných zakázkách, resp. dosavadní informační povinnost podstatně rozšiřuje. Základním pojmem bude v této souvislosti tzv. profil zadavatele, kterým je podle § 17 zákona “ elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek“, tedy vlastně internetová stránka, která ovšem musí být zvlášť certifikovaná.

§ 48 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům

Zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33, uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací.

Povinnost zveřejňování se bude vztahovat zejména na:

 

  •  výzvy k podání podlimitních nabídek,
  • alespoň textové části zadávací dokumentace u většiny ostatních zakázek
  • tzv. závěrečnou zprávu vyhotovovanou podle § 85 zákona,
  • celé znění smlouvy na veřejnou zakázku (to neplatí pro smlouvy pro veřejné zakázky na méně než 500.000,- Kč)
  • výši skutečně uhrazené ceny za veřejnou zakázku.

 

§ 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Písemná zpráva zadavatele

(1) Zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu.

(2) Písemná zpráva musí obsahovat alespoň

a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě,

b) zvolený druh zadávacího řízení,

c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele,

d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,

e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,

f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,

g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita,

h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno,

i) v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění

1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této doby,

2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,

3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena.

(3) Zadavatel zašle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi či Úřadu.

(4) Písemnou zprávu zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst