Dotace pro průmysl

V rámci dotačního poradenství se naše firma zabývá zejména dotacemi pro zemědělské podnikatele, žadatele z řad rybářských organizací, obce a samozřejmě i všechny ostatní podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Významnou přidanou hodnotou našich služeb je fakt, že jsme k dispozici při administraci celého dotačního procesu od plánování investice přes řízení projektu a vyplacení dotace včetně poradenství ve lhůtě vázanosti.

ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA V

Více informací

ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA V

Termín podání žádostí do konce ČERVNA 2020, alokace 6 mld. Kč

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU
 

 1. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
 2. zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001),
 3. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 4. modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED),
 5. realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 6. využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 7. snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy,
 8. instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 9. instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 10. instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

 

POZOR: Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných jednotek u těžebních strojů – podpora je poskytovaná pouze prostřednictvím finančních nástrojů. Bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty (https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uspory-energie/?rc)Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

 

 

Dotační program COVID – KULTURA

Více informací

Dotační program COVID – KULTURA

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury připravilo v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru speciální dotační program COVID – KULTURA. Jeho hlavním cílem je pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady nouzového stavu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

 • příjem žádostí: 18.8. – 18.9.2020
 • alokace: 900 milionů Kč
 • žadatelé: podnikatelské subjekty, např. pořadatelé filmových nebo hudebních festivalů, galerie, muzea, umělecko-manažerské agentury, umělecká tělesa, orchestry; individuální umělci
 • dotace na marně vynaložené výdaje, které vznikly od 1.10.2019 do 17.5.2020
 • uznatelné náklady: náklady na propagaci kulturní akce, náklady spojené s přípravnými fázemi zrušené kulturní akce, náklady na autorské honoráře účastníků za zrušené kulturní akce, náklady na umělecké agentury připravující zrušené kulturní akce
 • náklady na honoráře lze z dotace hradit pouze v případě akce, která byla bez náhrady zrušena (např. ročník 2020 se neuskutečnil a počítá se až s ročníkem v roce 2021)
 • výše dotace 50 %, maximálně 5 milionů Kč na jeden subjekt

DALŠÍ POSTUP

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Fotoreport z úspěšného semináře FARMIX

Více informací

Fotoreport z úspěšného semináře FARMIX

Fotoreport ze semináře Nové technologie v posklizňové úpravě a skladování obilovin v USA a Evropě.

Místo: Congress hotel Dvořák Tábor a Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ

Přednáškám, které proběhly 27. února 2019 v Táboře, předcházela prohlídka v zemědělském areálu v Budislavi, kde již několikátou sezónu využívají sušičku obilí NECO 1690.

Reportáž o semináři naleznete v nejnovějším vydání v magazínu Agrární Obzor zde: reportáž Agrární obzor

https://www.dotin.cz/media/aktuality/obrazky/img-0025-1-595x446.jpg
https://www.dotin.cz/media/aktuality/obrazky/img-0009-1-595x446.jpg
https://www.dotin.cz/media/aktuality/obrazky/img-0026-1-595x446.jpg

ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA IV

Více informací

ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA IV

Termín podání žádostí do konce DUBNA 2019, alokace 6 mld. Kč

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Podporované aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001),

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED),

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET

 

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

LETÁK ve formátu PDF 

JARNÍ KOLO DOTACÍ PŘIPRAVENO

Více informací

JARNÍ KOLO DOTACÍ PŘIPRAVENO

6. kolo PRV startuje v dubnu

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu 
od 3. do 23. dubna 2018. Kontaktujte včas naše specialisty ohledně Vašeho investičního záměru. 
Rádi Vám poradíme v následujících oblastech:

 • DOTACE NA CESTOVNÍ RUCH V ZEMĚDĚLSTVÍ
 • DOTACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCE
 • DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
 • DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PROVOZOVNY
 • DOTACE NA LESNICKOU INFRASTRUKTURU

 

Bližší informace naleznete v jednotlivých letácích ke každé z dotací.


 

 

6. kolo PRV – DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ...

Více informací

6. kolo PRV – DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Šesté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 3. – 23. 4. 2018

Základní podmínky:

 • žadatel je zemědělský podnikatel a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.
 • žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Výše dotace:

 • dotace dle velikosti podniku, maximálně 45 %
 • velikost projektu 200 tis. Kč a max. 10 mil. Kč

 Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
 • bude projekt realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace?
 • je Vaše sídlo/adresa shodná, nebo v sousedním katastru jako místo realizace?
 • hospodaříte v ekologickém režimu?
 • bude se v rámci projektu využívat tepelná energie z obnovitelných zdrojů?
 • bude projekt zaměřen na výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv?

 Možné výdaje projektu:

 • stavební výdaje na obnovu či novou výstavbu provozovny určené pro nezemědělskou činnost
 • úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení,
 • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení/rozvoj nezemědělské činnosti
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • nákup nemovitosti (max. 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace)
 • stavební výdaje a pořízení technologií na výrobu tvarovaných biopaliv

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

Více informací v přiloženém letáku zde

DOTACE NA NÁKUP TECHNOLOGIÍ

Více informací

DOTACE NA NÁKUP TECHNOLOGIÍ

PENÍZE Z EU JSOU TADY. KDE JSTE VY?
odborní poradci DOTin Industry Vám pomohou zajistit kompletní vyřízení dotace z programu OPPIK, Technologie – Výzva III

Termín podání: od 4.1.2016 do 4. 5. 2016

1. Podpora je určena pro podnikatele ve vybraných regionech.
2. Doporučujeme podat žádost o dotaci co nejdříve.
3. Objem finančních prostředků je omezen, včas přihlášené projekty mají vyšší úspěšnost.

DOTACE PRO PRŮMYSL

Více informací

DOTACE PRO PRŮMYSL

Do 15. září 2015 máte poslední šanci žádat o dotace z programu ROZVOJ.

S námi to ještě stihnete!

Dotace z MZE, MŽP a MPO – máme aktuální informace

Více informací

Dotace z MZE, MŽP a MPO – máme aktuální informace

S námi Vám nic neuteče.

Můžete nás kontaktovat a zahájit včasnou přípravu Vašeho projektu.

Nové programové období je zde

Více informací

Nové programové období je zde

Roky 2014 až 2020 jsou před námi!

Obraťte se na zkušené poradce DOTin, získáte vždy aktuální informace.

DOTACE v OPPI CzechInvest

Více informací

DOTACE v OPPI CzechInvest

PENÍZE Z EU JSOU TADY, KDE JSTE VY?

 

Prověřte své možnosti v dotacích z OPPI v chystaných programech: 

 • ROZVOJ 
 • POTENCIÁL

DOPROVOD PROPLACENÍ DOTACE

Více informací

DOPROVOD PROPLACENÍ DOTACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE

 

U NÁS SE PLATÍ ZA ÚSPĚCH:

• Hledáte spolehlivého partnera pro zajištění doprovodu a úspěšného proplacení Vaší 
  dotace?
• Nabízíme Vám plný servis včetně platby naší odměny až po připsání dotace na Váš účet!

 

DEJTE VYŘÍZENÍ DOTACE DO SPRÁVNÝCH RUKOU:

• Zajistíme výběrové řízení podle pravidel PRV / OPŽP / OPPIK nebo podle Zákona
  o zadávání veřejných zakázek
• Zpracujeme a podáme žádost o proplacení včetně všech hlášení (Portál farmáře, MS2014+).
• Zaručíme profesionální vedení projektu a odbornou kontrolu projektové dokumentace.

 

PROČ SE ROZHODNOUT SPOLUPRACOVAT S NÁMI:

• Máme reference úspěšných žadatelů a naší motivací je, aby byl projekt úspěšný!
• Férové ocenění našich služeb: platíte za úspěch a doprovod.
• Dokážeme nabídnout a zajistit spolehlivé rozpočtáře.
• Celorepubliková působnost a odborný přehled.

 

DOTÁHNĚTE DOTACE DO KONCE:

Spojte se s námi a sledujte, jak rychle se dostanete k informacím, které jsou pro Vás tak důležité. Nemusíte studovat složitá pravidla a podmínky, od toho jsme zde my, je to naše práce.

 

Kontaktujete tým poradců DOTin s.r.o.