Dotace pro obce a průmysl

Pro zemědělské podniky nabízíme široký okruh poradenských služeb. Specializujeme se na komplexní poradenství, a proto se vedle dotačního poradenství věnujeme také poradenství ekonomickému a provoznímu. Naše praxe ukazuje, že případná potřeba investice podpořené dotací by měla vyplynout z předchozí ekonomické a provozní analýzy podniku. V rámci našeho portfolia se pak zabýváme i poradenským servisem souvisejícím s prodejem či nákupem zemědělského podniku.

Rozvojový strategický dokument obce

Více informací

Rozvojový strategický dokument obce

NEJVYŠŠÍ ČAS ZADAT ZPRACOVÁNÍ!!!

Tento dokument musí mít obec zpracovaný a schválený zastupitelstvem, pokud chce žádat dotace z MMR!!!

Nabízíme zpracování Rozvojového strategického dokumentu obce za velmi krátkou dobu v požadovaném rozsahu, podle závazné osnovy.

Zpracování podle budoucích představ obce.

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech.

https://www.dotin.cz/media/aktuality/obrazky/heraldika-1a.jpg

Rozvíjejte jedinečnost Vaší obce.

Kontaktujte tým poradců DOTin s.r.o.

Ing. Šárka Kosová
Tel.: 774 505 805
E-mail: kosova@dotin.cz

PODPORA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY

Více informací

PODPORA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY

Termín podání žádostí: rok 2019 (do vyčerpání alokace)

 

CÍL VÝZVY
• snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
• oprávněným žadatelem je veřejnoprávní subjekt – obec, kraj, svazek obcí

VÝŠE DOTACE
• dotace na pořízení vozidla do majetku obce, a to dle typu vozidla (fixní částka na vozidlo)
• kombinace dotace se zvýhodněnou půjčkou

PODPOROVANÉ TYPY VOZIDEL
• M1 (osobní)
• N1 do 2,499 t, N1 od 2,5 t do 3,5 t (nákladní menší)
• L7E (malá užitková)
• L6E (lehké čtyřkolky)
• L1E, L2E (motorky do 45 km/h), L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)
• M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus)
• N2 do 12 t včetně (nákladní střední)

PŘEDMĚT PODPORY – NÁKUP VOZIDEL NA ALTERNATIVNÍ POHON
• AUTOMOBIL na CNG, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn
• PLUG-IN HYBRID (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie
• HYBRID (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor
• ELEKTROMOBIL, tj. myšleno výhradně vozidlo s bateriovým pohonem (BEV), výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (EREV)

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

LETÁK VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ ZDE

Náš klient Vesnicí roku Jihočeského kraje 2018

Více informací

Náš klient Vesnicí roku Jihočeského kraje 2018

 

Svatý Jan nad Malší na Českobudějovicku se stal Vesnicí roku Jihočeského kraje 2018. Držíme palce v celostátním kole a těšíme se na další spolupráci.

Je nám velkou ctí spolupracovat s takovými klienty ????

 

Zdroj: http://www.vesniceroku.cz/

Zdroj: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/20010-stali-jste-se-jihoceskou-vesnici-roku-volala-hejtmanka-starostce-svateho-jana-nad-malsi.html

Zdroj: https://ceskobudejovicky.denik.cz/z-regionu/svaty-jan-vyhral-nuda-u-nas-nehrozi-20180619.html

Zdroj: https://budejovice.idnes.cz/svaty-jan-nad-malsi-vesnice-roku-jizni-cechy-fz8-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180619_125657_budejovice-zpravy_khr

https://www.dotin.cz/media/aktuality/obrazky/loutky.jpg
https://www.dotin.cz/media/aktuality/obrazky/loutky2.jpg
https://www.dotin.cz/media/aktuality/obrazky/cimg4355.jpg

JARNÍ KOLO DOTACÍ PŘIPRAVENO

Více informací

JARNÍ KOLO DOTACÍ PŘIPRAVENO

6. kolo PRV startuje v dubnu

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu 
od 3. do 23. dubna 2018. Kontaktujte včas naše specialisty ohledně Vašeho investičního záměru. Rádi Vám poradíme v následujících oblastech:

 • DOTACE NA CESTOVNÍ RUCH V ZEMĚDĚLSTVÍ
 • DOTACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCE
 • DOTACE PRO INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
 • DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PROVOZOVNY
 • DOTACE NA LESNICKOU INFRASTRUKTURU

Bližší informace naleznete v jednotlivých letácích ke každé z dotací.

 

6. kolo PRV – DOTACE NA LESNICKOU INFRASTRUKTURU

Více informací

6. kolo PRV – DOTACE NA LESNICKOU INFRASTRUKTURU

Šesté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 3. – 23. 4. 2018

Základní podmínky:

 • žadateli mohou být držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí, a kteří v předmětném lese hospodaří
 • žadatel je v příslušném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha
 • v rámci jednoho LHC nebo zařizovacího obvodu lze realizovat pouze jeden úsek lesní cesty (o délce max. 5 km, s jedním začátkem a jedním koncem, bez větvení nebo dělení)
 • před podáním žádosti je nutné mít odpovídající povolení stavebního úřadu
 • na projekt musí být vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, v některých případech je nutné dodat vyjádření ÚHÚL

Výše dotace:

 • dotace ve výši 80 % způsobilých výdajů na projekt
 • velikost projektu 10 tis. Kč a max. 8 mil. Kč

Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budete v rámci projektu rekonstruovat stávající lesní cestu nebo půjde o novostavbu?
 • jaký je názor ÚHÚL na Váš záměr? Nebude překročena výstavbou optimální hustota lesních cest?

Možné výdaje projektu:

 • investice do výstavby a rekonstrukce lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení a nezbytných investic
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
 • nákup pozemku maximálně do 10 % způsobilých výdajů (při splnění stanovených podmínek)

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde

6. kolo PRV – DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PROVOZOVNY

Více informací

6. kolo PRV – DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PROVOZOVNY

Šesté kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Termín podání žádostí: 3. – 23. 4. 2018

Základní podmínky:

 • fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.
 • obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

Výše dotace:

 • dotace 50 % způsobilých výdajů
 • velikost projektu 10 tis. Kč a max. 5 mil. Kč

 Základní otázky:

 • jaká je plánovaná výše projektu?
 • budou předmětem projektu stavební výdaje? Máte vyřízené stavební povolení či
 • jiné řízení stavebního úřadu?
 • budou v rámci projektu vytvořená nová pracovní místa?
 • je Vaše sídlo/adresa shodná nebo je v sousedním katastru jako místo realizace?
 • je předmětem Vašeho projektu investice do strojního vybavení pilnic nebo
 • manipulačního skladu a zároveň investice do zařízení pro sušení nebo
 • impregnování masivního dřeva?

Způsobilé výdaje:

 • stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva
 • mokré sklady dříví, zpevněné a odvodněné plochy se systémem pro skrápění dříví vodou
 • nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

Více informací v přiloženém letáku zde

DOTACE PRO OBCE NA SBĚRNÉ DVORY A ODDĚLENÝ SBĚR ODPAD...

Více informací

DOTACE PRO OBCE NA SBĚRNÉ DVORY A ODDĚLENÝ SBĚR ODPADŮ

!!! Prodloužení termínu pro příjem žádostí až do 28. února 2018 !!!

1. Sběrné dvory

PODPOROVANÉ ZÁMĚRY:

 • Výstavba nových sběrných dvorů.
 • Modernizace stávajících sběrných dvorů (vždy s navýšením kapacity).

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

 • U sběrných dvorů musí být zajištěn sběr minimálně následujících složek odpadu: papír, sklo, plast, objemný odpad, nebezpečný odpad, kov a zpětné místo pro odběr el. odpadu.
 • V rámci hodnotících kritérií musí projekt získat minimálně 40 bodů.
 • Oprávněnými žadateli jsou pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, svazky obcí apod).

VÝŠE DOTACE:

 • Výše dotace až 85%.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • Stavební práce, zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance sběrného dvora,
 • nádoby na odpad,
 • technologie umožňující lepší manipulaci s odpadem – lisy, drtiče, štěpkovače aj.

Traktory, manipulátory a nakladače jsou nezpůsobilým výdajem.

 

2. Oddělený sběr odpadů (bez svozových prostředků)

PODPOROVANÉ ZÁMĚRY:

 • Vznik nových a rozšíření stávajících sběrných míst.
 • Systém odděleného sběru odpadů v domácnostech: popelnice na plast, sklo, papír a BRKO.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

 • Podporované jsou systémy pro separaci/oddělený sběr komunálních odpadů a odpadů podobného komunálnímu. Jedná se o následující odpady: BRKO, papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, textil, kov a objemný odpad.
 • V rámci hodnotících kritérií musí projekt získat minimálně 40 bodů.
 • Oprávněnými žadateli jsou pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, svazky obcí apod).

VÝŠE DOTACE:

 • Výše dotace až 85%.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • Nádoby na oddělený sběr odpadů (kontejnery na tříděný odpad, velkoobjemové kontejnery, popelnice),
 • v rámci nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem lze doplňkově pořídit štěpkovač,
 • ke stávajícímu svozovému prostředku lze dokoupit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (čipy, čtečky čipů aj.),
 • drobné stavební práce související s úpravou sběrných míst (stavební práce však nesmí přesáhnout 50% pořizovací ceny nádob).

 

3. Oddělený sběr odpadů (včetně svozových prostředků)

PODPOROVANÉ ZÁMĚRY:

 • Systémy odděleného sběru odpadů vč. svozových prostředků.

VÝŠE DOTACE:

 • Výše dotace 25% + 75% zvýhodněný úvěr od SFŽP ČR.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

 • Podporované jsou systémy pro separaci/oddělený sběr komunálních odpadů a odpadů podobného komunálnímu. Jedná se o následující odpady: BRKO, papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, textil, kov a objemný odpad.
 • V rámci hodnotících kritérií musí projekt získat minimálně 40 bodů.
 • Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty i ostatní podnikatelské subjekty, organizace a spolky.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • V rámci projektu je možné pořídit i technologie usnadňující nakládání s odpady – štěpkovače, drtiče, lisy aj.,
 • svozový prostředek,
 • ke stávajícímu svozovému prostředku lze dokoupit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (čipy, čtečky čipů aj.).

Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze pořídit traktor.

 

4. Třídící a dotřiďovací linky

PODPOROVANÉ ZÁMĚRY:

 • Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů.

VÝŠE DOTACE:

 • Výše dotace až 85%.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

 • Třídící a dotřiďovací linky pro separaci komunálních odpadů, odpadů podobných komunálnímu a ostatních odpadů (vyjma skupiny odpadů 17 a 16 01 z katalogu odpadů).
 • Linky musí být vždy provozovány dle §14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
 • Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty i ostatní podnikatelské subjekty, organizace a spolky.

  

Další podporované aktivity:

3.2.2. Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů – podporována bude výstavba/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla a BRKO).

3.2.3. Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury – podpora bioplynových stanic, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25% celkové kapacity.

 

3. kolo PRV – DOTACE na lesní techniku a technologie

Více informací

3. kolo PRV – DOTACE na lesní techniku a technologie

Třetí kolo nového Programu rozvoje venkova bude brzy vyhlášeno.

Investice až 15 mil. Kč, dotace ve výši 50 % z celkových výdajů.

Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

 

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Více informací

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

DOTACE Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

PODMÍNKY PRO ŽADATELE:
• obec do 3000 obyvatel
• zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
• podat žádost nejpozději do 15. 01. 2016

Neváhejte oslovit odborné poradce společnosti DOTin s.r.o.

Rádi Vám pomůžeme s podáním žádosti a se zpracováním Strategického rozvojového dokumentu.

 

Dotace na lesnickou techniku

Více informací

Dotace na lesnickou techniku

SZIF podporuje investice do lesů. 

 • Hospodaříte na více než 10 ha lesa a potřebujete pořídit novou techniku do lesa?
 • Tak je to Vás určena tato dotace.
 • Příjem žádostí již v lednu 2015.
 • Výše dotace: max. 50%

DOPROVOD PROPLACENÍ DOTACE

Více informací

DOPROVOD PROPLACENÍ DOTACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE

 

U NÁS SE PLATÍ ZA ÚSPĚCH:

• Hledáte spolehlivého partnera pro zajištění doprovodu a úspěšného proplacení Vaší dotace?
• Nabízíme Vám plný servis včetně platby naší odměny až po připsání dotace na Váš účet!

 

DEJTE VYŘÍZENÍ DOTACE DO SPRÁVNÝCH RUKOU:

• Zajistíme výběrové řízení podle pravidel PRV / OPŽP / OPPIK nebo podle Zákona o zadávání veřejných zakázek
• Zpracujeme a podáme žádost o proplacení včetně všech hlášení (Portál farmáře, MS2014+).
• Zaručíme profesionální vedení projektu a odbornou kontrolu projektové dokumentace.

 

PROČ SE ROZHODNOUT SPOLUPRACOVAT S NÁMI:

• Máme reference úspěšných žadatelů a naší motivací je, aby byl projekt úspěšný!
• Férové ocenění našich služeb: platíte za úspěch a doprovod.
• Dokážeme nabídnout a zajistit spolehlivé rozpočtáře.
• Celorepubliková působnost a odborný přehled.

 

DOTÁHNĚTE DOTACE DO KONCE:

Spojte se s námi a sledujte, jak rychle se dostanete k informacím, které jsou pro Vás tak důležité. Nemusíte studovat složitá pravidla a podmínky, od toho jsme zde my, je to naše práce.

 

Kontaktujte tým poradců DOTin s.r.o.