DOTACE PRO OBCE NA SBĚRNÉ DVORY A ODDĚLENÝ SBĚR ODPADŮ

!!! Prodloužení termínu pro příjem žádostí až do 28. února 2018 !!!

1. Sběrné dvory

PODPOROVANÉ ZÁMĚRY:

 • Výstavba nových sběrných dvorů.
 • Modernizace stávajících sběrných dvorů (vždy s navýšením kapacity).

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

 • U sběrných dvorů musí být zajištěn sběr minimálně následujících složek odpadu: papír, sklo, plast, objemný odpad, nebezpečný odpad, kov a zpětné místo pro odběr el. odpadu.
 • V rámci hodnotících kritérií musí projekt získat minimálně 40 bodů.
 • Oprávněnými žadateli jsou pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, svazky obcí apod).

VÝŠE DOTACE:

 • Výše dotace až 85%.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • Stavební práce, zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance sběrného dvora,
 • nádoby na odpad,
 • technologie umožňující lepší manipulaci s odpadem – lisy, drtiče, štěpkovače aj.

Traktory, manipulátory a nakladače jsou nezpůsobilým výdajem.

 

2. Oddělený sběr odpadů (bez svozových prostředků)

PODPOROVANÉ ZÁMĚRY:

 • Vznik nových a rozšíření stávajících sběrných míst.
 • Systém odděleného sběru odpadů v domácnostech: popelnice na plast, sklo, papír a BRKO.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

 • Podporované jsou systémy pro separaci/oddělený sběr komunálních odpadů a odpadů podobného komunálnímu. Jedná se o následující odpady: BRKO, papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, textil, kov a objemný odpad.
 • V rámci hodnotících kritérií musí projekt získat minimálně 40 bodů.
 • Oprávněnými žadateli jsou pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, svazky obcí apod).

VÝŠE DOTACE:

 • Výše dotace až 85%.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • Nádoby na oddělený sběr odpadů (kontejnery na tříděný odpad, velkoobjemové kontejnery, popelnice),
 • v rámci nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem lze doplňkově pořídit štěpkovač,
 • ke stávajícímu svozovému prostředku lze dokoupit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (čipy, čtečky čipů aj.),
 • drobné stavební práce související s úpravou sběrných míst (stavební práce však nesmí přesáhnout 50% pořizovací ceny nádob).

 

3. Oddělený sběr odpadů (včetně svozových prostředků)

PODPOROVANÉ ZÁMĚRY:

 • Systémy odděleného sběru odpadů vč. svozových prostředků.

VÝŠE DOTACE:

 • Výše dotace 25% + 75% zvýhodněný úvěr od SFŽP ČR.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

 • Podporované jsou systémy pro separaci/oddělený sběr komunálních odpadů a odpadů podobného komunálnímu. Jedná se o následující odpady: BRKO, papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, textil, kov a objemný odpad.
 • V rámci hodnotících kritérií musí projekt získat minimálně 40 bodů.
 • Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty i ostatní podnikatelské subjekty, organizace a spolky.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • V rámci projektu je možné pořídit i technologie usnadňující nakládání s odpady – štěpkovače, drtiče, lisy aj.,
 • svozový prostředek,
 • ke stávajícímu svozovému prostředku lze dokoupit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (čipy, čtečky čipů aj.).

Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze pořídit traktor.

 

4. Třídící a dotřiďovací linky

PODPOROVANÉ ZÁMĚRY:

 • Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů.

VÝŠE DOTACE:

 • Výše dotace až 85%.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

 • Třídící a dotřiďovací linky pro separaci komunálních odpadů, odpadů podobných komunálnímu a ostatních odpadů (vyjma skupiny odpadů 17 a 16 01 z katalogu odpadů).
 • Linky musí být vždy provozovány dle §14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
 • Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty i ostatní podnikatelské subjekty, organizace a spolky.

  

Další podporované aktivity:

3.2.2. Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů – podporována bude výstavba/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla a BRKO).

3.2.3. Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury – podpora bioplynových stanic, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25% celkové kapacity.


x Zásady o ochraně osobních údajů Přečíst